Skip to main content

Mbrojtja e të dhënave personale

Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave personale

1. Mbrojtja e të dhënave personale në një vështrim të shpejtë – Shënimet e përgjithshme

Shënimet e mëposhtme ofrojnë një përmbledhje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni këtë faqe interneti. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat ju identifikoheni personalisht. Informacione të hollësishme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale mund t’i gjeni në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave personale që është përmendur nën tekstin e këtij mesazhi.

Mbledhja e të dhënave në këtë faqe interneti

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe interneti?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe realizohet nga operatori i faqes. Të dhënat e kontaktit të tij mund t’i gjeni në seksionin ‘Njoftim rreth entitetit përgjegjës’ në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave personale.

Si i regjistrojmë të dhënat tuaja?

Të dhënat tuaja merren në mënyrë të veçantë duke na i dhënë ato. Këtu mund të përfshihen të dhëna që vendosni për shembull në formularin e kontaktit.

Të dhënat tjera regjistrohen automatikisht ose pas miratimit tuaj gjatë vizitës në faqen tonë nga sistemet tona të IT-së. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (si shfletuesi i internetit, sistemi operativ ose ora e vizitës në faqe). Regjistrimi i këtyre të dhënave bëhet automatikisht sapo hyni në këtë faqe.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

Një pjesë e të dhënave merret për të siguruar që faqja e internetit të jetë pa gabime. Të dhëna të tjera mund të përdoren për analizën e sjelljes së përdoruesit.

Çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja?

Ju keni gjithmonë të drejtën të merrni pa pagesë informacion mbi prejardhjen, pranuesin dhe qëllimin e të dhënave personale tuaja të ruajtura. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Nëse keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave, keni të drejtë të tërhiqni këtë pëlqim në çdo kohë në të ardhmen. Ju gjithashtu keni të drejtë, nën rrethana të caktuara, të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet. Gjithashtu, keni të drejtë të depozitoni ankesë tek autoriteti mbikqyrës kompetent.

Për këtë dhe për pyetje të tjera në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, ju mund të na kontaktoni në çdo kohë

2. Informacion i përgjithshëm dhe informacion i detyrueshëm për mbrojtjen e të dhënave

Operatorët e këtyre faqeve e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Kur përdorni këtë faqe interneti, regjistrohen të dhëna personale të ndryshme. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat ju identifikoheni personalisht. Deklarata për mbrojtjen e të dhënave personale e përshkruan cilat të dhëna i regjistrojmë dhe për çfarë qëllimi i përdorim. Ajo gjithashtu përshkruan si dhe për çfarë qëllimi kjo bëhet.

Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave në internet (p.sh. gjatë komunikimit me e-mail) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër qasjes nga palët e treta nuk është e mundur.

Shënim për institucionin përgjegjës

Institucioni përgjegjës për trajtimin e të dhënave në këtë faqe interneti është:

Shiko Impressum

Institucioni përgjegjës është personi fizik ose juridik, i cili, i vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (p.sh. emrat, adresat e postës elektronike, etj.).

Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave

Nëse brenda kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave nuk është përmendur një kohëzgjatje e ruajtjes më specifike, të dhënat tuaja personale do të qëndrojnë te ne deri sa të mbaron qëllimi i trajtimit të të dhënave. Nëse paraqisni një kërkesë legjitime për fshirjen e të dhënave tuaja ose tërhiqni pëlqimin për përpunimin e të dhënave, të dhënat tuaja do të fshihen nëse nuk kemi arsye të tjera ligjore për ruajtjen e të dhënave personale (si afatet e ruajtjes sipas ligjit tatimor ose tregtar); në rastin e fundit, fshirja do të ndodhë pas eliminimit të këtyre arsyeve.

Informacion i përgjithshëm mbi bazën ligjore për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti

Nëse keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja, ne do të trajtojmë të dhënat tuaja personale në bazë të nenit 6, paragrafi 1, pikës a të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), ose në bazë të nenit 9, paragrafi 2, pikës a të GDPR-së, nëse trajtohen kategori të veçanta të të dhënave sipas nenit 9, paragrafi 1 të GDPR-së. Në rast se keni dhënë pëlqimin e shprehur për transferimin e të dhënave personale në shtete të treta, përpunimi i të dhënave bëhet gjithashtu në bazë të nenit 49, paragrafi 1, pikës a të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). Nëse keni dhënë pëlqimin për ruajtjen e “cookies” ose për hyrjen në informacione në pajisjen tuaj të fundit (p.sh., përmes “Device-Fingerprinting”), përpunimi i të dhënave bëhet gjithashtu në bazë të paragrafit 25, pika 1 të Ligjit për Telekomunikacionin dhe Mediat (TTDSG). Pëlqimi mund të tërhiqet në çdo kohë. Nëse të dhënat tuaja janë të nevojshme për të plotësuar kontratën ose për të kryer veprime paraprake kontraktuale, ne do të trajtojmë të dhënat tuaja në bazë të nenit 6, paragrafi 1, pikës b të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). Për më tepër, ne përpunojmë të dhënat tuaja nëse atyre u kërkohet të përmbushin një detyrim ligjor në bazë të nenit 6 (1) (c) të GDPR. paragrafi 1, c DSGVO. Përpunimi i të dhënave mund të bëhet gjithashtu në bazë të interesit tonë legjitim në përputhje me Nenin 6 paragrafi 1, lit f GDPR. Paragrafët e mëposhtëm të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave japin informacion mbi bazat ligjore përkatëse në çdo rast individual.

Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

Shumë veprime të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund ta revokoni pëlqimin që keni dhënë tashmë në çdo kohë. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave që ka ndodhur deri në revokimin mbetet e paprekur nga revokimi.

Të drejta e kundërshtimit kundër mbledhjes së të dhënave në raste të veçanta dhe kundër reklamimit të drejtpërdrejtë (në përputhje me nenin 21 të – GDPR).

Nëse përpunimi i të dhënave bëhet në përputhje me nenin 6 paragrafi 1, pikën e dhe f të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (GDPR), keni gjithmonë të drejtën të kundërshtoni përpunimin e të dhënave personale për arsye të veçanta që dalin nga situata juaj; kjo vlen edhe për profilizimin që bazohet në këto dispozita. Bazë ligjore e caktuar, në të cilën bazohet një përpunim, ju merrni vesh nga kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. Nëse ju kundërshtoni, ne nuk do të përpunojmë më të dhënat e juaja personale të prekura, përveç nëse mund të tregojmë arsye të rëndësishme të vlefshme për përpunimin që mbizotëron mbi interesat, të drejtat dhe liritë tuaja, ose përpunimi shërben për ndjekjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore (kundërshtim sipas nenit 21, paragrafi 1 të GDPR-së).

Nëse të dhënat tuaja personale përpunohen për të bërë reklamë direkte, keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale që ju prekin për qëllime të tilla reklamimi; kjo vlen edhe për profilizimin, për derisa lidhet me këtë reklamë direkte. Nëse ju kundërshtoni, të dhënat tuaja personale nuk do të përdoren më për qëllime të reklamimit të drejtpërdrejtë (kundërshtim sipas nenit 21, paragrafi 2 të GDPR-së).

E drejta e ankesës pranë autoritetit mbikëqyrës kompetent

Në rastet e shkeljes së Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), personat e prekur kanë të drejtë të paraqesin ankesë te një institucion mbikqyrës, veçanërisht në shtetin anëtar ku ata kanë vendbanimin e tyre të zakonshëm, vendin e punës ose vendin e dyshuar të shkeljes. Të drejtën për ankesë e kanë pa prekur të drejtat e tjera administrative ose rrjedhës nga sistemi gjyqësor.

E drejta për barjtjen e të dhënave

Ju keni të drejtën që të dhënat që ne i përpunojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate, t’u jepen juve ose një të treti në një format të zakonshëm të lexueshëm nga kompjuterët.

për t’u dorëzuar. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave te një përgjegjës tjetër, kjo do të ndodhë vetëm nëse është e mundur teknikisht.

Informacion, korrigjim dhe fshirje

Ju keni gjithmonë të drejtë, në kuadër të dispozitave ligjore të vlefshme, për të marrë pa pagesë informacion mbi të dhënat tuaja personale të ruajtura, prejardhjen dhe marrësit e tyre, qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe sipas rastit, të drejtën për korrigjim ose fshirje të këtyre të dhënave. Për këtë dhe për pyetje të tjera lidhur me të dhënat personale, mund të na kontaktoni në çdo kohë.

Të drejtë për kufizimin e përpunimit

Ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave të juaja personale. Për këtë, mund të na kontaktoni në çdo kohë. E drejta për kufizimin e përpunimit ekziston në rastet e mëposhtme:

Nëse ju kontestoni saktësinë e të dhënave personale të ruajtura te ne, zakonisht kemi nevojë për kohë për të verifikuar këtë. Gjatë periudhës së verifikimit, ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale.
Nëse përpunimi i të dhënave të juaja personale ka ndodhur ose po ndodh në mënyrë të paligjshme, ju mund të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave në vend të fshirjes.

Nëse nuk na duhen më të dhënat tuaja personale, por ju nevojiten për të ushtruar, mbrojtur ose ngritur pretendime ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet në vend që të fshihet.
Nëse keni paraqitur një kundërshtim sipas nenit 21, paragrafi 1 të GDPR-së, duhet bërë një peshim midis interesave tuaja dhe interesave tona. Deri sa nuk është e qartë se cilat interesa janë më të rëndësishme, keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale.

Nëse keni kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, ato të dhëna – përveç ruajtjes së tyre – mund të përpunohen vetëm me pëlqimin tuaj ose për të mbrojtur, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore ose për të mbrojtur të drejtat e një personi tjetër fizik ose juridik, ose për arsye të një interesi publik të rëndësishëm të Bashkimit Evropian ose të një shteti anëtar.

Burimi:

https://www.e-recht24.de

© 2024 Shkollimi dhe aftësimi profesionale në Brandenburg